ប្រព័ន្ធអេក្រង់

  • ប្រព័ន្ធអេក្រង់

    ប្រព័ន្ធអេក្រង់

    ប្រព័ន្ធវាំងននផ្ទះកញ្ចក់បៃតងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បង ការដាក់ស្រមោលខាងក្រៅ និងប្រព័ន្ធអ៊ីសូឡង់កំដៅខាងក្នុង ដែលប្រើប្រាស់សម្ភារៈដាក់ស្រមោលដើម្បីការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមិនចាំបាច់ ឬបង្កើតជាកន្លែងបិទជិតដោយប្រើសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ។