ប្រព័ន្ធ Hydroponic

  • ប្រព័ន្ធ Hydroponic

    ប្រព័ន្ធ Hydroponic

    ការដាំបញ្ឈរ (កសិកម្មបញ្ឈរ) ក៏ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា ការដាំដុះស្តេរ៉េអូ ដែលជាការប្រើប្រាស់លំហ 3D ទៅតាមពេលវេលានៃតំបន់ដែលមាន ហើយដូច្នេះដើម្បីកែលម្អការប្រើប្រាស់ដី។